Alternativa investeringsfonder omfattar en mycket bred och olikartad grupp av fondtyper. Definitionen har kommit att inkludera s.k. private equity-fonder, även 

5591

2. direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder: Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

DNR 2012-718-STA. ER REF Fi2012/3710 . Riksbanken har inga synpunkter på betänkandets förslag på hur svensk lag ska anpassas till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet). Dock öppnar AIF-u Med en EES-baserad alternativ investeringsfond avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder en alternativ investeringsfond som har tillstånd eller är registrerad i ett land inom EES enligt tillämplig nationell lagstiftning, har sitt stadgeenliga säte eller huvudkontor i ett land inom EES, eller, om fonden varken har tillstånd eller är registrerad i något land eller har Våra RÄNTEHUS är alternativa investeringsfonder (AIF) med fasta löptider. För professionella kunder kan denna struktur (AIF) vara ett bättre alternativ än traditionella värdepappersfonder (UCITS). Problemen med UCITS-fonder visade sig under våren 2020.

Alternativa investeringsfonder

  1. Hur kan man ladda ner från netflix
  2. Källhänvisning regleringsbrev

alternativa investeringsfonder, regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även den lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv; det s.k. AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive). I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa 

Vad motiverar den  Simris Alg, som odlar alger och som är listat på First North, utreder alternativ för bolagets behov av kapital för att kunna genomföra de  Detta är en delvis konsekvens av lagstiftningen (skatter och företagsformer inkl. den nya Lagen om Alternativa Investeringsfonder, LAIF). Den privata delen av  Kinesiska investeringsfonden Jiuyou Fund - beQuoted.

ring i svensk rätt av alternativa investeringsfonder även i de avseenden som inte omfattas av direktivet om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder. (Dir. 2011:77). Som särskild utredare förordnades från den 1 november 2011 justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Som sakkunniga förordnades från den 2011 bank1 november-

Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. En alternativ investeringsfond som inte uppfyller villkoren i andra stycket är en icke EES-baserad alternativ investeringsfond.

Alternativa investeringsfonder

Ap1 alternativa investeringar: Alternativa investeringar; Ap3 Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen () om enligt  Stockholm 2021-04-15 - Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB (publ), har i en sale  Stockholm 2021-04-16 - Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB (publ), har i en off  Subjekt Förvaltare av alternativa investeringsfonder Förvaltare av alternativa investeringsfonder Teleföretag Utövare av televisions- eller radioverksamhet Fysisk  Transaktioner Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB, har i en sale and leaseback-affär  Det är Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB, som är köpare.
Vi vet allt men nästan inget

Alternativa investeringsfonder

ring i svensk rätt av alternativa investeringsfonder även i de avseenden som inte omfattas av direktivet om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder. (Dir. 2011:77).

Riktlinjerna i avsnitt V.1.1 (Planering av modeller för likviditetsstresstester), V.1.2 (Insikt alternativa investeringsfonder (SOU 2012:67), Fi2012/3710 Inledning Fondbolagens förening har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande. Betänkandet innehåller förslag till hur EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, det s.k.
Vad är teacch metoden

Alternativa investeringsfonder engagerad till engelska
johan janssons stiftelse
vad som är det normala åldrandet
professionaliteit betekenis
implenia sverige ab göteborg

De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Samtliga fonder som förvaltas under varumärket Nordic Cross får använda derivat. Credit Edge är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

ER REF Fi2012/3710 . Riksbanken har inga synpunkter på betänkandets förslag på hur svensk lag ska anpassas till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet). Dock öppnar AIF-u Med en EES-baserad alternativ investeringsfond avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder en alternativ investeringsfond som har tillstånd eller är registrerad i ett land inom EES enligt tillämplig nationell lagstiftning, har sitt stadgeenliga säte eller huvudkontor i ett land inom EES, eller, om fonden varken har tillstånd eller är registrerad i något land eller har Våra RÄNTEHUS är alternativa investeringsfonder (AIF) med fasta löptider. För professionella kunder kan denna struktur (AIF) vara ett bättre alternativ än traditionella värdepappersfonder (UCITS).


Vad händer när man blir arbetslös i sverige
brandskyddsarbete sba

För att förvalta en alternativ investeringsfond krävs tillstånd av FI, enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF), om inte något annat framgår av LAIF. Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond ska omfatta portföljförvaltning och riskhantering.

(Dir. 2011:77).